311 623 447 info@domov-beroun.cz

FOTO soutěž „TOP výhled z domova“

Soutěže se může zúčastnit každý, kdo vyfotí výhled ze svého bydlení či jiné nemovitosti a pošle ji prostřednictvím elektronické sociální sítě Facebook (dále jen „FB“) a to pomocí zprávy na FB stránku Domov Reality  (dále jen „Domov reality“). Přijatou fotku umístíme do speciální soutěžní galerie na FB profilu Domov Reality. Zprávy s fotkami přijaté od soutěžících budou kontrolovány a fotky následně umisťovány do galerie 2x týdně. Soutěž probíhá od 18. 7. 2019 do 31. 7. 2019. Soutěžící bude o umístění soutěžní fotografie vyrozuměn, a to odpovědí na jeho zprávu s potvrzením o umístění v soutěžní fotogalerii.

Hlavní výhra: 1x powerbanka AlzaPower Source 10000mAh Quick Charge 3.0 Black

Plná pravidla

I. 
Úvodní ustanovení

Tento dokument obsahuje úplná pravidla marketingové akce nazvané „TOP výhled z domova“, vytvořený výlučně za účelem marketingových kampaní společnosti Domov - realitní společnost s.r.o., se sídlem Husovo náměstí 37, 266 01 Beroun, IČO 07618280. Společnost Quenya technologie, s.r.o., Karlštejn 103, 267 18, Karlštejn, IČO 26463148, je organizátorem a zároveň pořadatelem marketingových kampaní (dále jen „Pořadatel“).

II.

Termín a místo konání soutěže:

Soutěž probíhá v termínu od 18. 7. 2019 do 31. 7. 2019 (dále jen „doba konání soutěže“) na elektronické sociální síti Facebook. Do soutěže se může soutěžící zařadit nejpozději dne 31. 7. 2019 do 12:00. (zasláním zprávy prostřednictvím FB).

III.

Účast v soutěži a určení výherce:

Soutěžícím se může stát každá fyzická osoba, která dovršila v den začátku soutěže, tj. 18. 7. 2019 18 let věku (dále jen „soutěžící“, „účastník“ nebo „účastník soutěže“).

Pro účely těchto Pravidel se "soutěžícím"rozumí každá fyzická osoba, která  ke dni registrace v soutěži splňuje všechny podmínky soutěže a souhlasí s těmito Pravidly. Správnost těchto údajů bude kontrolována. Pokud nebudou údaje o výherci souhlasit, výherce ztrácí nárok na výhru.

Jedna fyzická osoba, přihlášena pod konkrétním e-mailem, resp. Facebookovou registrací z jedné IP adresy může vyhrát nejvíce 1 cenu.

Účast v soutěži není podmíněna nákupem zboží nebo služeb.

Účastí v soutěživyjadřuje každý soutěžící svůj souhlas s těmito pravidly.

Soutěžící, kteří se zúčastní soutěže v rozporu s těmito pravidly, mohou být vyloučeni a ztratit nárok na výhru.

Soutěže se může zúčastnit každý, kdo vyfotí fotku výhledu ze svého bydlení či jiné nemovitosti a pošle ji prostřednictvím FB, a to pomocí soukromé zprávy na FB stránku Domov Reality. Přijatou fotku správce FB stránky Domov Reality umístí do speciální soutěžní galerie na FB stránce „Domov Reality“. Zprávy s fotkami přijaté od soutěžících budou kontrolovány a fotky následně umisťovány do galerie 2x týdně. Soutěž probíhá od 18. 2019 do 31. 7. 2019, přičemž poslední fotografie budou na FB nahrány 7. 8. 2019 ve 12:00 hod. Soutěžící bude o umístění soutěžní fotografie vyrozuměn, a to odpovědí na jeho zprávu s odkazem na fotografii v soutěžní galerii. 

Každý účastník soutěže může poslat maximálně jednu soutěžní fotku, během celého konání soutěže tj. 1 7. 2019 do 31. 7. 2019.

Fotka s největším počtem „Like“ ke dni ukončení soutěže vyhraje 1x powerbanku AlzaPower Source 10000mAh Quick Charge 3.0 Black.

IV.

Výhra v soutěži, předání výhry:

Hlavní cenou je  1x powerbanka AlzaPower Source 10000mAh Quick Charge 3.0 Black.

Výherce soutěže bude kontaktován prostřednictvím soukromé zprávy na FB nejpozději do 10 dnů od ukončení soutěže a musí se nejpozději 
do 3 dnů spojit s organizátorem soutěže způsobem, který bude výhercům sdělen v předmětné zprávě. 

Pokud se výhru nepodaří předat ani do [3] dnů od odeslání kontaktní 
FB zprávy pořadatele výhercům soutěže, zaviněním na straně soutěžícího, propadá výhra pořadateli soutěže.

Pořadatelsi vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry jinými výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty, případně měnit podmínky předání výher. 

Soutěžícím nevzniká právo výhry reklamovat. Výhry nelze vyplatit v hotovosti, ani je vyměnit za jiné.

V.

Vyloučení ze soutěže:

Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby, které jakýmkoli způsobem  nevyhoví pravidlům soutěže.

Pořadatelje oprávněn s konečnou platností vyloučitsoutěžícího, u něhož bude mít podezření, že dosáhl své účasti v soutěži podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky soutěže, zejména pokud se bude jeden soutěžící pokoušet soutěžit z jedné IP adresy pod více e-mailovými adresami, resp. registracemi přes Facebook. Toto rozhodnutí Pořadatele je konečné, bez možnosti odvolání.I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn ji udělit dalšímu výherci v pořadí, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, 
že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném poměru 
ke společnosti Domov - realitní společnost s.r.o. a společnosti Quenya technologie s.r.o., jakož i ke všem s ním spolupracujícím společnostem a agenturám, resp. též osoby takovým osobám blízké. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 občanského zákoníku. 

VI.

Zpracování osobních údajů a osobnostní práva

Soutěžící účastí v soutěži souhlasí se zařazením všech svých osobních údajů poskytnutých v rámci soutěže (dále jen „údaje“) do databáze pořadatele soutěže výhradně za účelem vyhodnocení soutěže a předání výher. Údaje soutěžících budou zpracovávány ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jím poskytovaných služeb.

VII.

Závěrečná ustanovení

Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly soutěže v plném rozsahu a zavazuje se je plně dodržovat.

Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, doporučována, spravována, ani jinak spojena se společností Facebook.

Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje informace pořadateli soutěže, nikoli FB, resp. společnosti tuto síť vlastnící a provozující.

Účastníci soutěže musí splňovat veškerá pravidla použití FB, uvedená 
na www.facebook.com/terms.php. 

Soutěžící musí být držitelem autorských práv k fotografii nebo být držitelem autorských práv zmocněn k jejich využívání. Musí tedy pořadateli poskytnout souhlas ke zveřejnění fotografie od osoby, které patří tato autorská práva. Podezření z nepůvodnosti fotografie může být důvodem vyloučení ze soutěže. Soutěžící odpovídá za to, že zasláním soutěžního příspěvku v podobě fotografie a jeho zveřejněním na sociální síti Facebook  nebudou porušena práva třetích osob, zejména, že nebude zasaženo do autorských práv třetích osob.

FB profil soutěžícího musí existovat a být platný po celou dobu trvání soutěže.

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.

Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou není možné.

Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti 
s účastí v akci (především funkčnost sítě).

Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit, či změnit její pravidla. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo výměny výher za výhry, které jsou odpovídající náhradou.

V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na místě původních pravidel. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění 
či nesplnění podmínek stanovených pro získání výher v soutěži. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.

V Praze dne 16.7.2019

zpět na výběr článků